Registrets ändamål

Ändamålet med detta register är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan försäkringsföretagen motverka utbetalning av försäkringsersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Med hjälp av GSR kan till exempel utbetalning av ersättning för samma skada från flera försäkringsföretag förhindras. Det kan också indikera att en kund har gjort onormalt många skadeanmälningar av liknande slag. Uppgifterna även kan användas i pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Registret bidrar även till bättre och snabbare kundservice genom att försäkringsföretagen kan automatisera skadehandläggningen.

Personuppgiftsansvarig och rättslig grund för registret

Registreringen av skadeanmälningar innebär att det behandlas vissa personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för registret är Skadeanmälningsregister (GSR) AB.

Den behandling av personuppgifter som Skadeanmälningsregister (GSR) AB utför följer dataskyddsförordningen. Behandlingen baseras på artikel 6.1 f i denna förordning. Detta innebär praktiskt att det har gjorts en avvägning mellan å ena sidan de registrerades integritetsintresse och å andra sidan försäkringsföretagens behov av att kunna identifiera oklara försäkringsfall och undvika utbetalningar av försäkringsersättning som baseras på oriktiga uppgifter.