Gemensamma skadeanmälningsregistret, GSR

Försäkringsbedrägerier är ett allvarligt samhällsproblem som varje år orsakar stora kostnader för försäkringsbolagen. I förlängningen drabbar detta de ärliga kunderna genom att försäkringspremierna påverkas. Försäkringsbranschen har därför upprättat ett gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).

Hur fungerar det?

När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag kan bolaget komma att registrera vissa uppgifter om din skadeanmälan i GSR. Ditt försäkringsbolag får då information om vilka skadeanmälningar som du tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.

GSR tillhandahåller på så sätt bara ett informationsunderlag till försäkringsbolaget och alla beslut i skadeärendet fattas av dem själva.

Att uppgifter om skadeanmälan kan registreras framgår av försäkringsvillkoren.